Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info




DIARI ÍNTIM - LA PLUSVÀLUA
PERSONAL DIARY - THE CAPITAL GAIN
Roger Guaus

36 pages
36 monotone documents
21,0 cm x 29,7 cm
Softcover
Perfect binding

Edition of 5
December 2013


L’obra mostra l’escriptura de compra de la primera vivenda de Roger Guaus l’any 1998 i l’escriptura de venda de la mateixa vivenda l’any 2007 pel qual va obtenir un benefici del 445%. L’obra posa de manifest la magnitud del benefici que va obtenir per la compra i venda de la vivenda en qüestió.